بازدیدها: ۹۳۵

    همکاری-تمام وقتهمکاری-پاره وقتکارآموزی-تمام وقتهمکاری-تمام وقت (نیروی متخصص)همکاری-پاره وقت (نیروی متخصص)کارآموزی-پاره وقت

    برنامه نویسی (Ruby،Django،Python و Julia)برنامه نویسی (Csharp،ASP و PHP)برنامه نویسی(CPP، QT و Java)پایگاه داده (Postgresql، MySql و Hadoop)شبکه های کامپیوتریامنیت در فضای تبادل اطلاعات و ارتباطاتامنیت در شبکه های صنعتی