بازدیدها: ۳۳۹

دریافت اطلاعاتی درباره پورت های سریال

فرمان dmesg را به صورت زیر بنویسید:

$ dmesg | egrep –color ‘serial|ttyS’

نمونه‌­ای از خروجی:

[    1.245258] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A

[    1.265727] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A

[    1.286713] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A

[    1.307321] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A

شما می­‌توانید فرمان setserial را که برای تنظیم و/یا ارائه گزارش اطلاعات پیکربندی مرتبط با یک پورت سریال طراحی شده است استفاده کنید:

$ setserial -g /dev/ttyS[0123]

نمونه‌­ا‌ی از خروجی:

/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4

/dev/ttyS1, UART: 16550A, Port: 0x02f8, IRQ: 3

/dev/ttyS2, UART: unknown, Port: 0x03e8, IRQ: 4

/dev/ttyS3, UART: unknown, Port: 0x02e8, IRQ: 3

ابزار cu

فرمان cu  که مخفف call up است، از دیگر ابزارهای قابل استفاده جهت اتصال به درگاه‌های سریال است. فرمان cu بر روی سیستم­‌های زیادی از خانواده Unix از جمله OpenBSD/AIX/Solaris و غیره نصب می­‌شود. شما می‌­توانید از این فرمان به صورت زیر استفاده کنید:

cu -l /dev/device -s baud-rate-speed

در این مثال، از /dev/ttyS0 –S  با نرخ 19200 بر ثانیه استفاده شده است:

cu -l /dev/ttyS0 -s 19200

نمونه‌­ای از خروجی:

برای خروج علامت (~.) را وارد کنید.

ابزار screen

فرمان screen را به صورت زیر استفاده کنید:

$ screen /dev/device baud-rate

$ screen /dev/ttyS0 19200

$ screen /dev/ttySUSB0 19200,cs8

نمونه‌­ای از خروجی:

فرمان minicom

فرمان minicom  یک برنامه ارتباطی است که شبیه به برنامه TELIX در سیستم عامل قدیمی MS-DOS عمل می­‌کند. فرمان minicom را برای اتصال به صورت زیر بنویسید:

$ minicom

نمونه‌­ای از خروجی:

ابزار putty

PuTTY یک رابط گرافیکی مبتنی بر X رایگان و متن باز برای SSH، Telnet، rlogin و پروتکل­‌های محاسبه TCP اولیه و به عنوان یک کلاینت کنسول سریال است. این فرمان در سیستم­‌هایی تحت Linux، Unix، Mac OSX، MS-Windows و تعدادی دیگر از سیستم عامل‌ها کار می‌کند.

شما می‌­توانید از فرمان apt-get یا yum برای نصب putty استفاده کنید:

$ sudo apt-get install putty

فرمان tip

فرمان tip به عنوان یک ترمینال سریال استفاده می­‌شود. فرمان tipمی‌­تواند در سیستم­‌های عامل تحت AIX/HP-UX/Solairs/*BSD/Linux استفاده شود. به صورت زیر:

tip -19200 device

tip -19200 s0

tip -19200 ttys0

یک نکته درباره کاربران MS-Windows

درصورتی که شما مجبور هستید که از سیستم عامل MS-Windows استفاده کنید، سعی کنید از برنامه‌­های ارتباطی متن باز و رایگان زیر استفاده کنید:

PuTTY

Tera Term

Poderosa