بازدیدها: ۱۵۸۸

تنظیم تاریخ سیستم به زمان محلی به منظور مشاهده‌ی رویدادها در سرویس‌دهنده‌های لینوکس از امور مورد نیاز مدیران و ناظران شبکه است. در این مقاله به چگونگی تنظیم تاریخ به Asia/Tehran در سیستم‌عامل لینوکس پرداخته شده است. روش مذکور در سیستم‌های عامل Ubuntu, CentOS, Fedora, RHEL و Debian به درستی آزمایش شده است و احتمالاً در سیستم‌های عامل دیگر نیز جوابگو خواهد بود.

جهت مشاهده‌ی زمان فعلی در سیستم از دستور date در ترمینال استفاده می‌شود و جهت تنظیم timezone مورد نظر مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

sudo timedatectl list-timezones | grep Asia$

بخشی از خروجی دستور فوق مانند زیر است:

Asia/Seoul
Asia/Shanghai
Asia/Singapore
Asia/Taipei
Asia/Tashkent
Asia/Tbilisi
Asia/Tehran
Asia/Thimphu
Asia/Tokyo
Asia/Ulaanbaatar
Asia/Urumqi
Asia/Ust-Nera

سپس دستور زیر را برای تنظیم نمودن زمان به Asia/Tehran اجرا می‌کنیم:

sudo timedatectl set-timezone Asia/Tehran$

با اجرای دستور date مانند زیر می‌توان از صحت انجام تغییر تاریخ اطمینان حاصل کرد:

Thu Jan 15 22:37:22 IRST 2015

روش دیگر تنظیم ساعت در سیستم‌های عامل خانواده‌ی دبیان و اوبونتو استفاده از دستور dpkg-reconfigure tzdata است که با نمایش ویزارد ساده‌ای می‌توان منطقه‌ی زمانی مورد نظر را انتخاب نمود و در انتها با استفاده از دستور hwclock ساعت را با سخت افزار سیستم همسان نمود:

 sudo dpkg-reconfigure tzdata$

Current default time zone: ‘Asia/Tehran’
Local time is now:      Thu Jan 15 22:39:26 IRST 2015.

 sudo hwclock –systohc$

روش دیگر استفاده از دستور ntpdate است که بر خلاف دو روش فوق نیاز به ارتباط شبکه‌ای ( در صورت وجود سرور ntp در شبکه ) یا اینترنتی خواهد بود:

 sudo ntpdate ir.pool.ntp.org$

روش‌های مذکور در اکثر سیستم‌های عامل خانواده‌ی لینوکس قابل اجراست.