بازدیدها: ۳۵۹

مشاهده‌ی ارتباطات فعال پایگاه داد‌ه‌ی MySQL درسیستم‌های عامل خانواده‌ی لینوکس و یونیکس

برای مشاهده‌ی ارتباطات فعال سرویس MySQL از سه روش زیر می‌توان استفاده نمود:

۱, دستور mysqladmin status

۲. دستور show status در محیط mysql

۳, دستورات netstat و ss

روش اول:

برنامه ترمینال را باز کنید و یا با استفاده از ssh به سرور موردنظر از راه دور متصل شوید:

ssh intellicom@172.21.221.55

فرمان زیر را برای به دست آوردن یک وضعیت خلاصه از سرور MySQL بنویسید:

mysqladmin status

## OR ##

mysqladmin status -u root -p

## OR ##

mysqladmin status -h 172.21.221.55 -u root -p

نمونه‌ای از خروجی:

Uptime: 691356 Threads: 5 Questions: 83237956 Slow queries: 102736 Opens: 3585 Flush tables: 1 Open tables: 1019 Queries per second avg: 120.398

روش دوم:

ابتدا به سرور پایگاه داده‌یmysql متصل شوید:

mysql -u root -p

پرس و جویsql زیر را برای بدست آوردن تعدادتلاش‌های موفق و ناموفق اتصال به سرور MySQL بنویسید:

‘%mysql> show status like ‘Conn

نمونه‌ای از خروجی:

شما می‌توانید از فرمان sql زیر در اعلان

;’%mysql> show status like ‘%onn

+————————–+———+

|     Variable_name          | Value |

+————————–+———+

|         Aborted_connects      |   ۷ |

| Connections              | ۶۳۰۴۰۶۷ |

|   Max_used_connections |     ۸۵ |

|       Ssl_client_connects    |     ۰ |

|   Ssl_connect_renegotiates |   ۰ |

|      Ssl_finished_connects |     ۰ |

 تعداد ارتباطات فعال==>  |    Threads_connected     |      ۷ |

+————————–+———+

استفاده از فرمان show processlist sql برای دیدن تعدادی از اتصالات باز

فرمان sql زیر را در اعلان

mysql> show processlist;

+———+————+——————-+————+———+——+——-+——————+

|       Id       |       User       |          Host        |     db    |    Command   | Time |  State |  Info |

+———+————+——————-+————+———+——+——-+——————+

|  ۶۲۹۷۱۲۸   |    root   |    localhost    |     NULL     |    Query    |  ۰  | NULL | show processlist |

|  ۶۳۰۸۳۲۱   |    iost    |    ۱۷۲.۲۱.۲۲۱.۶۶:۴۲۵۴۵    |    db1    |   Sleep   |  ۱  |           |  NULL  |

|  ۶۳۰۸۳۲۳   |    iost    |    ۱۷۲.۲۱.۲۲۱.۷۴:۴۶۵۹۳    |    db1    |   Sleep   |  ۰  |           |  NULL  |

|  ۶۳۰۸۳۲۵   |    iost    |    ۱۷۲.۲۱.۲۲۱.۷۴:۴۶۵۹۵    |    db1    |   Sleep   |  ۱  |           |  NULL  |

|  ۶۳۰۸۳۲۶   |    iost    |    ۱۷۲.۲۱.۲۲۱.۷۴:۴۶۵۹۶    |    db1    |   Sleep   |  ۰  |           |  NULL  |

+———+————+——————-+————+———+——+——-+——————+

خروجی بالا نشان می‌دهد که در حال حاضر ۴ اتصال باز برای حساب کاربری به نام “iost” از آدرس‌های ۱۷۲.۲۱.۲۲۱.۶۶ و ۱۷۲.۲۱.۲۲۱.۷۴ برقرار است.

روش سوم:

دستور مورد نیاز جهت نمایش اتصالات باز MySQL با استفاده از دستوراتnetstat یا ss به صورت زیر است:

netstat -nat | grep 172.21.221.55:3306